Advokat vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en av de mest känslomässigt laddade och komplexa juridiska processerna en familj kan gå igenom. Det är en tid fylld av osäkerhet, där beslut som fattas kommer att ha långtgående konsekvenser för alla inblandade, särskilt för barnen. I dessa kritiska stunder är det viktigt att ha en erfaren och kompetent advokat vid sin sida.

Hos Molenda står erfarenhet, omsorg och klienten i fokus. Med en gedigen bakgrund inom både brottmål och familjerätt, erbjuder vi den juridiska expertis och det personliga stöd du behöver genom hela processen.

Advokatfirman är centralt belägen i Stockholm, men arbetar över hela Sverige och har en omfattande processvana från arbete i samtliga domstolar.

I denna guide kommer vi att gå igenom vad en vårdnadstvist innebär, hur processen ser ut och hur vi på Molenda kan stödja dig genom varje steg. Vår målsättning är att ge dig den trygghet och det förtroende du behöver, både före, under och efter rättegången.

Varför välja Molenda?

När det kommer till en så komplex och känslig fråga som en vårdnadstvist, är det avgörande att välja en advokat som inte bara har den juridiska expertisen, utan också förstår de emotionella och praktiska aspekterna som är involverade. Här är några anledningar till varför Molenda är det rätta valet för dig:

Erfarenhet

Med många års erfarenhet inom familjerätt och brottmål har vi den kompetens och det djupgående kunnande som krävs för att navigera i de komplicerade juridiska landskapen kring vårdnadstvister.

Omsorg

Vi förstår att varje familj och situation är unik. Därför tar vi oss tid att lyssna på dig och förstå din specifika situation, så att vi kan erbjuda den mest effektiva och medkännande hjälpen möjlig.

Klienten i fokus

Din trygghet och ditt välbefinnande är vår högsta prioritet. Vi strävar efter att alltid vara tillgängliga och ge dig den personliga uppmärksamhet du förtjänar.

Processvana

Att vara i domstolen vid rättegångar är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har ett mycket stort antal processer per år i samtliga domstolar, vilket ger dig som klient en trygghet och förutseende under hela processens gång.

Centralt beläget

Advokatfirman är centralt belägen i Stockholm, vilket gör det enkelt för dig att besöka oss. Men vi arbetar också över hela Sverige och kan erbjuda rådgivning oavsett var du befinner dig.

Vad innebär en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en juridisk process där föräldrarna söker domstolens hjälp för att lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge med barn. Det är en komplex och ofta känslomässigt påfrestande process som kan vara svår att navigera utan rätt juridiskt stöd.

Hur processen går till

Första kontakten med familjerätten: Innan en vårdnadstvist inleds i domstol är det vanligt att först vända sig till familjerättsenheten för samarbetssamtal. Man behöver även ansöka om ett informationssamtal hos familjerätten där man erhåller ett intyg, vilket idag krävs för att kunna påbörja en vårdnadstvist.

Stämningsansökan: Om samarbetssamtalet inte leder till en lösning, är nästa steg att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Domstolsprocess: Tingsrätten prövar frågor om vårdnad, boende och umgänge och fattar ett beslut baserat på barnets bästa.

Vanliga skäl för enskild vårdnad

  • Samarbetssvårigheter mellan föräldrarna där viktiga beslut för barnet blir lidande
  • Våld eller missbruk
  • Psykisk ohälsa

Kostnader

Kostnaden för en vårdnadstvist kan variera beroende på komplexiteten i fallet. Det är möjligt att söka ekonomisk hjälp via hemförsäkringens rättsskydd eller genom rättshjälp. Detta är något advokatfirman bistår med hjälp kring.

Tidsram

En vårdnadstvist kan ta allt från några månader till ett år (ibland längre), beroende på situationens komplexitet och hur samarbetsvilliga parterna är.

Vanliga skäl för enskild vårdnad

I en vårdnadstvist kan det finnas flera anledningar till varför en förälder skulle beviljas enskild vårdnad. Här är några av de vanligaste skälen:

Samarbetssvårigheter

Om det är uppenbart att föräldrarna inte kan samarbeta kring barnets bästa, kan detta vara en stark indikator för att enskild vårdnad bör beviljas.

Våld eller missbruk

Förekomst av våld eller missbruk i familjen är en allvarlig faktor som domstolen tar i beaktande. Detta kan inkludera fysiskt våld, psykisk misshandel eller substansmissbruk.

Psykisk ohälsa

Om en förälder lider av en psykisk sjukdom som påverkar förmågan att ta hand om barnet, kan detta vara grund för enskild vårdnad.

Ekonomisk instabilitet

Även om detta inte är en avgörande faktor, kan ekonomisk instabilitet eller oförmåga att tillhandahålla en stabil miljö för barnet vägas in i beslutet.

Barnets vilja

I vissa fall, särskilt när barnet är äldre och mer mogen, kan barnets egen vilja att bo hos en av föräldrarna vara en faktor i beslutet om enskild vårdnad.

Rättsliga förändringar

Lagändringar och ny praxis kan också påverka utfallet. Det är viktigt att ha en advokat som är uppdaterad på de senaste rättsliga förändringarna.

Tjänster vi erbjuder

Hos Molenda får du tillgång till en rad tjänster som är skräddarsydda för att möta de unika behoven i en vårdnadstvist. Här är några av de tjänster vi erbjuder:

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder inledande kostnadsfri rådgivning via telefon eller e-post för att hjälpa dig förstå dina rättigheter och skyldigheter i en vårdnadstvist.

Representation i domstol

Vi representerar dig i alla instanser, från tingsrätten till högsta domstolen, och ser till att din röst blir hörd.

Förhandling och medling

Om det är möjligt att nå en överenskommelse utanför domstolen, kan vi också bistå med förhandlingar och medling mellan parterna.

Ekonomisk rådgivning

Vi hjälper dig att förstå de ekonomiska aspekterna av en vårdnadstvist, inklusive möjligheter till rättshjälp och rättsskydd.

Psykologiskt stöd

Förståelsen för de emotionella aspekterna av en vårdnadstvist är central för oss. Därför kan vi erbjuda psykologiskt stöd genom vårt nätverk av professionella.

Dokumenthantering

Vi tar hand om all dokumentation som krävs i en vårdnadstvist, från stämningsansökningar till bevis och korrespondens.

Kostnader och finansiering

Att gå igenom en vårdnadstvist kan vara en ekonomiskt påfrestande process. Därför är det viktigt att förstå de olika kostnaderna och finansieringsmöjligheterna som finns tillgängliga.

Rättsskydd genom hemförsäkring

Täckning: Många hemförsäkringar inkluderar ett rättsskydd som kan täcka upp till ca 80% av advokatkostnaderna.

Aktivering: Vi hjälper dig att aktivera ditt rättsskydd i din hemförsäkring om det blir aktuellt.

Rättshjälp

Inkomstgräns: För att vara berättigad till rättshjälp får din inkomst inte överstiga en viss gräns, vanligtvis 260 000 kronor per år.

Andel av kostnad: Om du beviljas rättshjälp betalar du en andel av de totala advokatkostnaderna, beroende på din inkomst.

Ansökningsprocess: Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp om det blir aktuellt.

Kostnadsfri inledande konsultation

Vi erbjuder en kostnadsfri inledande konsultation via telefon eller e-post för att kunna avgradera vilken typ av juridisk hjälp du behöver.

Barnets bästa

I en vårdnadstvist är det alltid barnets bästa som står i fokus. Det är en komplex bedömning som tar hänsyn till en rad olika faktorer.

Risk för övergrepp eller fara

Domstolen fäster avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller fara.

Barnets vilja

Hänsyn tas till barnets vilja, med beaktande av dess ålder och mognad. Detta är särskilt viktigt nu när Barnkonventionen har blivit svensk lag.

Barnets behov av kontakt med båda föräldrarna

En nära och god kontakt med båda föräldrarna är oftast till barnets fördel och detta beaktas i domstolens beslut.

Ny lagstiftning

Sedan den 1 juli 2021 har lagstiftningen ändrats för att bättre reflektera barnets bästa, inklusive föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst.

Barnets rätt att komma till tals

Barnet har rätt att uttrycka sin egen uppfattning i processen, och denna tas på allvar av domstolen.

Juridiska aspekter

Förståelsen för de juridiska aspekterna i en vårdnadstvist är avgörande för att navigera rätt i processen. Här går vi igenom några av de mest centrala punkterna.

Lagstiftning

Föräldrabalken är den centrala lagstiftningen som reglerar vårdnadstvister. Den har genomgått förändringar, senast den 1 juli 2021, för att bättre reflektera barnets bästa.

Rättsprocessen

En vårdnadstvist inleds oftast med en stämningsansökan till tingsrätten. Detta följs av en rättslig prövning där frågor om vårdnad, boende och umgänge avgörs.

Bevisbörda

Det är viktigt att samla in all relevant dokumentation och bevis som kan stödja ditt fall. Det kan inkludera allt från medicinska journaler till skolrapporter.

Rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare har du både rättigheter och skyldigheter gentemot ditt barn, och dessa är fastställda i Föräldrabalken.

Interimistiska beslut

I vissa fall kan tingsrätten fatta interimistiska beslut som gäller tills vidare, särskilt om det är brådskande åtgärder som krävs.

Överklagande

Om du inte är nöjd med tingsrättens beslut har du möjlighet att överklaga detta till högre instans.

FAQ - Vanliga frågor och svar

Vi förstår att vårdnadstvister väcker många frågor. Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får, tillsammans med våra svar.

Hur inleder jag en vårdnadstvist?

Första steget är att kontakta en advokat specialiserad inom familjerätt. Därefter kan en stämningsansökan lämnas in till tingsrätten.

Vad kostar en vårdnadstvist?

Kostnaden kan variera beroende på tvistens komplexitet. Det är viktigt att diskutera detta med din advokat.

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist kan ta allt från några månader till mer än ett år, beroende på situationens komplexitet.

Vad menas med "barnets bästa"?

"Barnets bästa" är en juridisk term som används för att beskriva de faktorer som domstolen beaktar när de fattar beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Kan jag ändra en vårdnadsdom?

Ja, det är möjligt att överklaga eller begära en omprövning av en vårdnadsdom.

Vad är skillnaden mellan gemensam och enskild vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har lika mycket att säga till om i frågor som rör barnet, medan enskild vårdnad innebär att en förälder har det juridiska ansvaret.

Hur fungerar rättshjälp och rättsskydd?

Rättshjälp och rättsskydd är ekonomiska stöd som kan hjälpa dig att täcka kostnaderna för en vårdnadstvist.