Offentligt biträde

LVU - Lagen om vård av unga

Utöver huvudområdena arbetar advokatfirman även med offentliga biträden rörande bl.a. LVU (lagen om vård av unga) och LPT.

Det är av största vikt att Du skyndsamt tar kontakt med advokatfirman om Du befinner Dig i en situation där socialtjänsten är inkopplad och överväger att omhänderta Ditt barn. Om det pågår en ansökan om LVU eller Du har fått information av socialtjänsten att det kommer att ske har Du rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten, Du är även fri att välja Ditt ombud vilket är bäst att man gör samtidigt som man har kontakt med socialtjänsten. 

Med den mångåriga erfarenhet Marc besitter inom det familjerättsliga området är denna kunskap av stor vikt även inom frågor rörande LVU (lagen om vård av unga).

Kontakta oss för fri rådgivning inom LVU.

Vad är offentligt biträde?

Offentligt biträde är en juridisk term som används för att beskriva en person som har förordnats av en domstol eller myndighet för att representera en individ i ett juridiskt ärende. Detta är särskilt viktigt i situationer där den berörda personen inte har de resurser eller den kunskap som krävs för att föra sin egen talan på ett effektivt sätt.

Definition och lagstiftning

I Sverige regleras offentligt biträde genom Lag (1996:1620) om offentligt biträde. Lagen specificerar de kriterier som måste uppfyllas för att en person ska kunna erhålla offentligt biträde, samt vilka personer som kan förordnas som biträden.

När och varför behövs offentligt biträde?

Offentligt biträde kan behövas i en rad olika situationer där ett myndighetsbeslut mot en individ har eller ska fattas. Det är vanligt i komplexa juridiska fall där den enskilde inte har möjlighet att själv förstå eller navigera genom det juridiska systemet. Offentligt biträde är även nödvändigt i ärenden där mycket står på spel, som exempelvis i LVU-ärenden där barns välfärd och framtid kan vara i fara.

Genom att förstå vad offentligt biträde är och när det kan vara nödvändigt, tar vi ett steg närmare att förstå dess roll i LVU-ärenden, vilket är fokus för nästa sektion.

Om du har ytterligare frågor om offentligt biträde eller hur vi på Advokatfirma Molenda kan assistera dig, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vad är LVU och dess koppling till offentligt biträde?

Lag om vård av unga, ofta förkortat som LVU, är en svensk lag som reglerar vård av barn och ungdomar utanför det egna hemmet. Lagen syftar till att ge skydd och stöd till barn och ungdomar som lever under förhållanden som kan vara skadliga för deras hälsa och utveckling.

Introduktion till LVU

LVU är tillämplig i situationer där barnets bästa inte kan säkerställas genom frivilliga åtgärder. Det kan handla om allt från missbruk i hemmet till bristande omsorg och uppfostran. När ett LVU-ärende inleds, görs en bedömning av barnets situation och en vårdplan upprättas.

Hur offentligt biträde spelar en roll i LVU-ärenden

I LVU-ärenden är det ofta nödvändigt med offentligt biträde för att säkerställa att barnets och föräldrarnas rättigheter och intressen skyddas. Det offentliga biträdet representerar antingen barnet eller en förälder och ser till att deras röster blir hörda i den juridiska processen. Detta är särskilt viktigt eftersom besluten i LVU-ärenden kan ha långtgående konsekvenser för hela familjen.

På advokatfirma Molenda har vi en gedigen erfarenhet av att arbeta med LVU-ärenden och offentligt biträde. Vi förstår komplexiteten i dessa fall och strävar alltid efter att ge våra klienter den bästa möjliga representationen.

Rätten till offentligt biträde i LVU-ärenden

När det kommer till LVU-ärenden, är rätten till offentligt biträde en central del av den juridiska processen. 

Processen för att få offentligt biträde

För att få ett offentligt biträde i ett LVU-ärende måste en ansökan lämnas in till den domstol eller myndighet som handlägger ärendet. Detta sker via kontakt med socialtjänsten och den som handlägger ärendet som sedan skickar en begäran om förordnande till ansvarig domstol. Föräldrar men även äldre barn kan själva uppge önskemål om en specifik advokat som man önskar ha som sitt ombud. 

Kostnader och finansiering

Om offentligt biträde beviljas, täcks kostnaderna av staten. Detta innebär att du som klient inte behöver oroa dig för de ekonomiska aspekterna av att anlita juridisk hjälp angående LVU. 

Molendas expertis inom området

På advokatfirma Molenda har vi omfattande erfarenhet av att arbeta med offentligt biträde i LVU-ärenden. Vi förstår vikten av att varje ärende hanteras med största omsorg och professionalism, och vi strävar efter att ge dig som klient en trygg och förutsägbar upplevelse genom hela processen.

Molendas expertis inom området

När det kommer till juridiska ärenden som involverar offentligt biträde och LVU, är det viktigt att ha en advokat med rätt kompetens och erfarenhet. I denna sektion vill vi belysa varför advokatfirma Molenda är det självklara valet för dig.

Varför välja Molenda som ditt offentliga biträde?

Med vår omfattande kunskap inom brottmål och familjerätt, är vi väl positionerade för att erbjuda juridisk expertis av högsta kvalitet. Med en gedigen erfarenhet av familjerättsliga ärenden är denna kunskap och erfarenhet av stor vikt även i ärenden rörande LVU.

Vår filosofi

Erfarenhet, omsorg och klienten i fokus är våra ledord. Vi förstår att varje ärende är unikt och kräver en individuell strategi. Därför arbetar vi nära våra klienter för att förstå deras specifika behov och förutsättningar.

Om du är i behov av juridisk rådgivning eller representation i ett LVU-ärende eller annat fall där offentligt biträde kan komma att behövas, är du varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande konsultation.

Advokatfirman åtar sig inte uppdrag inom migrationsrätt och är du i behov av detta hänvisar vi dig till ett annat ombud. 

Vanliga frågor och svar

Hur ansöker jag om offentligt biträde?

För att ansöka om offentligt biträde ska kontakt först tas med ansvarig myndighet som handlägger ditt ärende och där du kan uppge att du vill ha advokat Marc Molenda som ditt offentliga biträde. Du bör även innan du uppger advokat Marc Molenda ta kontakt med advokatfirman för en fri rådgivning angående ditt ärende. 

Vad kostar det att ha ett offentligt biträde?

Om du beviljas offentligt biträde täcks kostnaderna av staten. 

Hur lång tid tar en LVU-process?

Tidsramen för en LVU-process kan variera beroende på ärendets komplexitet och andra faktorer. Det är därför svårt att ge en exakt tidsuppskattning.

Kan jag byta offentligt biträde om jag är missnöjd?

Ja, det är möjligt att byta offentligt biträde om du inte är nöjd med den juridiska hjälp du får. Detta kräver dock att du kan visa giltiga skäl för varför ett byte är nödvändigt.

Om du har fler frågor eller behöver mer detaljerad information, är du alltid välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande konsultation.