Juridisk rådgivning vid skilsmässa

- Anlita oss på Advokatfirma Molenda

Att gå igenom en skilsmässa är en av de mest komplexa och känslomässiga upplevelserna i en persons liv. För att göra processen mindre stressig och mindre komplicerad är det viktigt att ta hjälp av en erfaren advokat som kan ge juridisk rådgivning och hjälp vid skilsmässa.

En advokat kan hjälpa till att föra en person genom hela processen för skilsmässan. De kan hjälpa till med upprättandet av dokument som ett bodelningsavtal eller äktenskapsförord (oftast när man avser ingå ett äktenskap), och kan även hjälpa till med att lösa tvister kring hur vårdnad och umgänge med barnen ska se ut.

En kvalificerad advokat är en viktig partner i skilsmässoförfarandet. Fördelarna med att anlita en advokat är många. De ger juridisk rådgivning och hjälp vid skilsmässa och kan hjälpa till att sträva efter att nå en så snabb och smidig lösning kring separationen. De kan hjälpa till att se till att allt rörande familjejuridik behandlas på ett professionellt sätt.

På Advokatfirma Molenda kan vi tillhandahålla den hjälp som krävs för att navigera i en skilsmässa samt andra frågor som kan uppstå inom familjerätt. Våra tjänster inkluderar juridisk rådgivning, frågor rörande bodelning, upprättande av handlingar (äktenskapsförord och samboavtal) och tvistlösning kring vårdnad av barn. Vi hjälper dig under hela processen och se till att du får en rättssäker prövning.

Varför behöver man hjälp av en advokat?

En skilsmässa kan vara en komplicerad process med många beslut som måste tas vad gäller egendomsdelning, vårdnad om barn och underhåll. Det är inte alltid lätt att komma överens och uppnå en lösning som båda parter är nöjda med.

Det är i sådana situationer som det kan vara värdefullt att ta hjälp av en advokat. En advokat specialiserad inom familjerätt kan hjälpa till att se till att dina intressen och rättigheter beaktas under hela processen.

Advokatens roll vid en skilsmässa är att förklara det juridiska samt föra en parts talan, samtom man är överens bistå med hjälp kring att utforma ett avtal som speglar överenskommelsen.

En av de största fördelarna med att anlita en kvalificerad advokat vid skilsmässa är att det minskar risken för framtida tvister. Genom att tillsammans med advokaten undersöka om man kan enas rörande frågor angående egendom (bodelning), underhåll, vårdnad om barn samt frågor kring barns boende samt umgängesrätt.

Processen för att söka advokathjälp vid skilsmässa

Vem kan söka hjälp?

När man går igenom en skilsmässa kan det vara både en känslomässig och juridisk prövning. Många gånger kan det vara till stor hjälp att söka professionell juridisk hjälp från en advokat som specialiserat sig inom familjerätt.

Enskilda personer eller par som ska skiljas och har frågor angående bodelning (fördelning av egendom) eller vårdnad och umgänge för barn kan dra stor nytta av att söka hjälp av en advokat. En skilsmässoadvokat är specialiserad inom dessa områden och har kunskap om alla legala aspekter som en skilsmässa kan innebära. Advokaten kan hjälpa till med att navigera genom hela processen och se till att klientens intressen blir företrädda på bästa sätt.

Föräldrar som är mitt i en skilsmässa och har frågor om vårdnad och boende för sina barn kan också få hjälp av en skilsmässoadvokat. Advokaterna kan hjälpa till med att undersöka om man på en frivillig väg kan nå en lösning kring umgänge och boende, och se till att barnets bästa intressen beaktas.

För att få juridisk hjälp vid skilsmässofrågor kan man antingen kontakta en advokat direkt eller söka hjälp via socialtjänsten, socialtjänsten kan dock endast medla och kan ej fatta några beslut om inte föräldrarna är överens. Alla kommuner har en socialtjänst som kan ge råd om hur man kan gå vidare med en skilsmässa, liksom ge råd och stöd gällande vårdnad och umgänge. Befinner man sig dock i en tvist eller om man står för långt ifrån varandra är rådet att ta kontakt med en advokat istället för socialtjänsten.

Hur ansöker man om rådgivning?

Om du behöver stöd och rådgivning vid en skilsmässa kan det vara en god idé att ansöka om rådgivning från Advokatfirma Molenda. För rådgivning hos Advokatfirma Molenda kring en skilsmässa kan du antingen ta kontakt via telefon eller epost för att boka en inledande konsultation. Kostnadsfri rådgivning är vid inledande kontakt, vid behov av sammanträde tillkommer en rådgivningsavgift.

När du har bokat en konsultation kommer du att få träffa en kvalificerad advokat som kommer att ge dig råd och stöd under helaprocessen. Advokaten kommer att kunna hjälpa till med olika aspekter samt besvara alla frågor som är aktuella vid en skilsmässa.

Advokatfirma Molenda förstår hur komplexa skilsmässor kan vara och arbetar för att göra processen så enkel och smärtfri som möjligt för dig som klient. Du kan vara säker på att du kommer att få den expertis och stöd som du behöver för att hantera din skilsmässa på bästa sätt.

Vad kostar det?

Om du överväger att anlita en advokat för frågor kring skilsmässa är det viktigt att du har en klar uppfattning om kostnaderna.

När du anlitar en advokat för skilsmässa kan det finnas olika faktorer som påverkar kostnaderna. Till exempel kan det bero på hur komplicerad din skilsmässa är och hur lång tid det tar för advokaten att arbeta med ditt ärende. För att få en tydlig bild av vad du kan förvänta dig att betala för en advokat angående skilsmässa, är det viktigt att du diskuterar med advokaten om vad som ingår i deras tjänst och hur mycket du kommer att betala i arvode. I de flesta fall går det att ansöka om ekonomisk hjälp för kostnaderna, vilket sker via rättsskydd (hemförsäkring) eller rättshjälp, vilket är något advokaten hjälper till med.

När du har valt att anlita en advokat är det klokt att fråga om en betalningsplan så att du inte drabbas av höga kostnader senare. På så sätt kan du hålla koll på kostnaderna och undvika oönskade överraskningar.

Varför är det viktigt att anlita en advokat när man går i skilsmässa?

Advokatens roll vid skilsmässa

Vid skilsmässa kan det vara mycket svårt att hantera allt som händer på egen hand. Det är viktigt att förstå att du inte behöver kämpa ensam i denna situation. En advokat specialiserad på familjerätt kan hjälpa dig genom hela processen av skilsmässa och bodelning. Advokaten kan även hjälpa dig med frågor som rör vårdnad av barn.

En advokat är tränad och väl förberedd för att hantera rättsliga tvister som kan uppstå vid skilsmässa och bodelning. Advokaten kan ge dig råd om hur du kan hantera dessa tvister på bästa sätt och hjälpa dig att göra det på ett rättvist sätt.

Advokatens roll vid skilsmässa är att se till att du får professionellt råd och stöd med allt som rör de familjerättsliga frågor.

Om du behöver hjälp att förstå dina rättigheter i samband med skilsmässa och bodelning, eller om du behöver rådgivning och juridisk hjälp, är det viktigt att du söker hjälp från en advokat som är specialiserad inom familjerätt. Advokaten kan hjälpa till med allt från att förbereda dokument till att representera dig i rätten.

Fördelarna med att anlita en kvalificerad advokat vid skilsmässa

Att ha en kvalificerad advokat vid sin sida är en stor fördel och kan bidra till att göra hela processen lättare att hantera. En advokat specialiserad inom familjerätt är särskilt viktigt eftersom den har kunskapen som krävs inom detta område.

En kvalificerad advokat har erfarenhet och kunskap om de juridiska aspekterna av skilsmässa och bodelning. De hjälper sina klienter genom hela processen, från att ta emot klientens instruktioner, till att utveckla och föreslå strategier, och slutligen, att säkerställa att klientens intressen skyddas på bästa sätt.

En advokat med erfarenhet och specialisering inom familjerätt är unik eftersom den förstår de känslomässiga och praktiska utmaningar som är kopplade till en skilsmässa. Klienten kan lita på att advokaten förstår och kan hjälpa till med allt som rör familjerätt, oavsett om det handlar om vårdnad om barn eller fördelning av egendom (bodelning).

En kvalificerad advokat kan också hjälpa till med att navigera genom komplexa juridiska procedurer, såsom äktenskapsförord eller bodelning. De har förmågan att hjälpa klienterna att nå en lösning genom att förhandla fram en överenskommelse som är rättvis och balanserad.

Erfarenhet är en avgörande faktor som skiljer en advokat från en jurist. Erfarna advokater har hanterat en mängd olika fall, vilket gör att de kan leverera den högsta kvaliteten på tjänster. En erfaren advokat kommer också att ha etablerade relationer med domstolar och andra praktiker inom rättsväsendet, vilket kan visa sig vara till fördel för klienten.

En stor fördel med en kvalificerad advokat är också att de är en lojal och oberoende representant för klienten. De arbetar för klientens bästa intressen och försvarar klientens rättigheter på ett professionellt sätt. Detta betyder att klienten kan känna sig trygg under hela processen, veta att deras advokat arbetar för klientens intressen.

Det finns mycket att vinna på att anlita en kvalificerad advokat vid en skilsmässa. De kan hjälpa till på många sätt, inklusive att hjälpa klienten att förstå alla aspekter av familjerätten, förhandla fram en rättvis överenskommelse och skydda klientens intressen i domstol. Erfarenhet är en avgörande faktor att tänka på vid valet av advokat. Det är också av största vikt att ha en lojal och oberoende advokat som representerar dig under hela processen.

Uppgifter som kan hjälpa till i processen med ett bodelningsavtal.

Ett skriftligt bodelningsavtal är en viktig del i en skilsmässa, och för att upprätta ett sådant avtal är det viktigt att samla in tillräckligt med information.

Några av de viktigaste uppgifterna som bör tas med i avtalet är information om gemensam och enskild egendom, skulder och lån, balansen på era bankkonton och andra finansiella tillgångar, fastigheter, andelar i bolag, fordon och annan egendom som ni som makar äger tillsammans.

Värdering av gemensam egendom är också en viktig aspekt att ta hänsyn till i processen av ett bodelningsavtal.

Det är viktigt att specificera hur ni vill fördela tillgångar och skulder mellan er för att undvika några framtida tvister.

Genom att ha dessa uppgifter klara och specificerade i ett skriftligt bodelningsavtal, kan processen av en skilsmässa ske så effektivt och smidigt som möjligt.

Checklista: saker att tänka på vid en separation

En separation, vare sig det gäller gifta par eller samboförhållanden, är ofta en svår och känslomässigt krävande process. Det är dock viktigt att tänka på vissa saker för att göra separationen så smidig som möjligt.

För gifta par är det första steget att vända sig till tingsrätten på den ort där man är folkbokförd och lämna in en ansökan om skilsmässa (äktenskapsskillnad). Om båda parter är överens om att skiljas kan man göra en gemensam ansökan. Men om man inte är överens måste den som vill skiljas lämna in en ansökan om stämning av äktenskapsskillnad. Det är också viktigt att tänka på att det kan finnas flera praktiska detaljer att ta itu med, till exempel vem som ska bo kvar i gemensamma bostaden (kvarsittanderätt) och hur man ska fördela eventuell gemensam egendom, samt frågor var barnen ska bo.

För samboförhållanden är det viktigt att tänka på bodelningsreglerna, det vill säga vilken egendom som räknas som gemensam och hur den ska delas upp i samband med en separation. Det är också bra att skriva ett samboavtal, när man ska ingå ett samboförhållande, för att avtala hur bodelningen ska ske, dock kan endast gemensam bostad samt bohag bli aktuellt vid en separation som sambo.

När det gäller bostaden är det viktigt att fundera på vem som har störst behov av den och om en person kan och har möjlighet att köpa ut den andra parten om det rör sig om en bostadsrätt.

I slutändan handlar det om att hitta lösningar som fungerar för alla inblandade parter, oavsett vilken form av relation som bryts upp. Genom att tänka på detaljerna och vara öppen för samtal och kompromisser kan man göra separationen så smidig och rättvis som möjligt för alla parter.

Att ta hjälp av advokaten när det gäller ett bodelningsavtal och ett äktenskapsförord

Vilken lagstiftning reglerar bodelningen och äktenskapsförord?

Bodelning och äktenskapsförord är två viktiga områden som regleras av svensk lagstiftning. Äktenskap mellan två personer är reglerat i äktenskapsbalken (1987:230), medan förhållanden mellan samboende är reglerade i sambolagen (2003:376). I samband med en skilsmässa är det viktigt att känna till vad som räknas som enskild egendom respektive giftorättsgods och hur dessa påverkar bodelningen.

Giftorättsgods och enskild egendom

En av de centrala frågor i bodelningen är hur makarnas tillgångar och skulder ska delas upp. Den egendom som ingår i en bodelning vid skilsmässa kallas för giftorättsgods. Giftorättsgods kan vara sådant som fastigheter, fritidshus, bilar, aktier, kontanter och andra tillgångar som ska delas lika mellan maken och makan.

Däremot finns det också sådant som räknas som enskild egendom. Detta kan vara egendom som ena maken eller makan ägde innan de gifte sig och som skyddas via ett äktenskapsförord, egendom kan även vara skyddad via testamente eller gåva. Enskild egendom ingår inte i bodelningen och det kan inte delas på samma sätt som giftorättsgods.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal som reglerar vad som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods under äktenskapet. Detta kan vara en bra lösning för att skydda värdefulla tillgångar i samband med en eventuell skilsmässa. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och redogöra vilken egendom som inte ska ingå vid en skilsmässa.

Genom att känna till reglerna för enskild egendom och giftorättsgods kan man påverka utfallet av bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Vidare kan ett äktenskapsförord vara ett bra sätt att skydda enskild egendom.

Hur påverkar lagstiftningen processen nyttjas av parter som vill separera?

När par vill separera kan lagstiftningen spela en betydande roll i processen. För att förstå hur lagarna påverkar separationen är det viktigt att ha en översikt över de aktuella reglerna. De viktigaste lagarna som reglerar separation är äktenskapsbalken och föräldrabalken. Äktenskapsbalken innehåller regler för äktenskap, separation, bodelning och skilsmässa. Föräldrabalken reglerar frågor kring vårdnad om barn, barns boende, umgängesrätt och underhåll.

För att få en klarare bild av hur lagarna kan påverka en specifik situation är det rekommenderat att boka en rådgivning med en kvalificerad advokat. En advokat med kunskap inom familjejuridik kan ge råd och hjälp vid skilsmässofall. Detta kan upplevas som en god investering på sikt och ge möjlighet till en säkrare process i samband med separationen.

Det är viktigt för par som vill separera att förstå hur lagstiftningen påverkar processen. Genom att ha en översikt över de aktuella lagarna, söka rådgivning från en kvalificerad advokat och vara medveten om individuella omständigheter, kan par på ett effektivt sätt hantera separationen och minska eventuella rättsliga konsekvenser.

Vilka frågor behöver man diskutera med sin advokat för att komma igång?

För att komma igång med en skilsmässa och ta hjälp av en advokat, är det viktigt att tänka på och diskutera ett antal frågor med advokaten. Det första steget är att boka en konsultation för att diskutera ert juridiska behov och omfattningen av den hjälp ni behöver.

Under mötet med advokaten kan ni diskutera processen för skilsmässa samt bodelningen. Advokaten kan hjälpa dig att förstå vad som krävs för att genomföra en skilsmässa och vad du behöver fokusera på under denna process.

Vidare kan advokaten hjälpa dig att lista upp och diskutera vilka frågor som behöver tas upp i er skilsmässa. Till exempel kan ni diskutera vårdnad av barn, var barnet/barnen ska bo och hur umgänge med den andra föräldern ska se ut m.m. Advokaten kan hjälpa dig att navigera genom de juridiska frågorna som kan uppstå under skilsmässoprocessen.

Vanliga frågor och svar

Vem står för advokatkostnader vid skilsmässa

När man går igenom en skilsmässa kan det vara en kostsam process, speciellt om man behöver anlita en advokat. Det är viktigt att veta vem som ansvarar för dessa kostnader.

Det är den part som valt att anlita en advokat som är ansvarig för att betala advokatkostnaderna. Detta gäller oavsett om det handlar om en gemensam ansökan eller om en part har ansökt enskilt.

Men det finns möjligheter att få hjälp med att betala dessa kostnader i första hand via din hemförsäkring (rättsskydd) dock måste man varit separerade i minst 1 år och även haft en giltig hemförsäkring i 2 år. Om du har rätt till rättsskydd via din försäkring så står försäkringsbolaget större delen av advokatens kostnader.

Om man inte kan få rättsskydd kan man ansöka om ekonomisk hjälp via staten (rättshjälp) dock får man inte ha en hög inkomst eller förmögenhet. Om du har en låg inkomst eller är arbetslös kan du ansöka om rättshjälp från staten. Om du beviljas rättshjälp så kommer staten att betala en del av advokatens kostnader.

Advokatfirma Molenda bistår med att undersöka vilka ekonomiska stöd du kan erhålla samt bistår vi med att ansöka om detta vid det fall tvist har uppstått.

Vad kostar en advokat vid skilsmässa

Timkostnaden för en advokat om man går via rättsskydd eller rättshjälp bestäms av staten varje år, för år 2023 ligger timkostnaden på 1 476 kr (ex. moms). Vad kostnaden slutligen blir beror på hur mycket arbete ärendet kräver. Ju mer tid som krävs för att driva samt slutföra ärendet, desto högre blir kostnaden. Advokatfirma Molenda erbjuder en löpande uppdatering kring hur mycket arbete som lagts ner i ditt ärende när detta önskas.

Kan man få gratis juridisk hjälp vid skilsmässa?

Advokatfirma Molenda erbjuder kostnadsfri inledande rådgivning inom området, detta är dock en allmän rådgivning och önskas direkt rådgivning rekommenderas att man bokar in en konsultation, vilket kostar enligt nuvarande timtaxa.

Kommuner erbjuder juridisk rådgivning i familjerättsliga frågor (familjerätten) och erbjuder kostnadsfritt att bistå med medling samt kommunikation mellan parterna vid aktuella familjerättsliga frågor, förutsättningen är dock att parterna kan nå en överenskommelse, eftersom familjerätten inte kan bestämma åt parter som inte är överens.

Det är dock viktigt att vara medveten om att gratis rådgivning kanske inte täcker alla aspekter av den komplicerade skilsmässo-processen. För vissa människor kan det vara enklare att anlita en advokat på egen hand för att säkerställa att alla aspekter av sin juridiska process hanteras korrekt.

Kan man neka att gå med på skilsmässa

Det kan bli en utmaning när den ena parten nekar att gå med på en skilsmässa. Även om det inte krävs att båda parterna samtycker till en skilsmässa kan det ändå uppstå situationer där den ena parten inte går med på det. I sådana fall är alternativet att ansöka om äktenskapsskillnad på egen hand. Men det är inte en lätt process att genomföra utan hjälp från en erfaren advokat. En advokat som har relevant erfarenhet kan hjälpa dig att navigera rätt genom hela processen och göra det så smidigt som möjligt.

Det finns dock andra faktorer som också kan påverka processen, till exempel om det finns gemensamma barn eller gemensam egendom som måste delas upp. Dessa faktorer kan göra att processen blir mer komplicerad och kräver mer specialiserad kunskap.

I slutändan, om en part nekar att gå med på skilsmässa, kan det vara klokt att ta hjälp av en erfaren advokat för att få rätt råd om hur man ska gå vidare. Det är viktigt att komma ihåg att det finns alternativ tillgängliga för att lösa problem om en part nekar att skilja sig, och att det finns hjälp att få för att hantera dessa svårigheter på ett effektivt sätt.

Vad delas inte vid skilsmässa

Vid skilsmässa delas endast den gemensamma egendomen/giftorättsgods. Detta regleras enligt äktenskapsbalken i svensk lag.

Egendom som tillhörde en part innan äktenskapet (om det finns ett äktenskapsförord som skyddar denna egendom), arv och gåvor som en part har fått under äktenskapet ingår inte i den gemensamma egendomen och delas därför inte vid skilsmässa. Särbegåvningar eller enskild egendom som en part har fått genom särskilt villkor eller testamentariskt förordnande efter att äktenskapet ingåtts, ingår heller inte i den gemensamma egendomen och behöver inte delas.

Det är viktigt att notera att egendom som den ena parten har förvärvat genom arv eller gåva kan bli gemensam egendom om pengarna investeras i gemensamma tillgångar eller om det används till att amortera på en gemensam bostad. Därför bör man vara noggrann med att hålla reda på vem som äger vad vid en eventuell skilsmässa och för att undvika missförstånd och tvister om egendomen.