Vad är LVU?

Utöver huvudområdena arbetar advokatfirman även med offentliga biträden rörande bl.a. LVU (lagen om vård av unga) och LPT.

LVU är en svensk lag som gör det möjligt för myndigheter att vidta åtgärder för att skydda barn och unga under 18 år som befinner sig i en skadlig miljö eller lever ett destruktivt liv. Lagen syftar till att säkerställa barns och ungdomars rätt till omsorg, skydd och stöd.

Det är av största vikt att Du skyndsamt tar kontakt med advokatfirman om Du befinner Dig i en situation där socialtjänsten är inkopplad och överväger att omhänderta Ditt barn. Om det pågår en ansökan om LVU eller Du har fått information av socialtjänsten att det kommer att ske har Du rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten, Du är även fri att välja Ditt ombud vilket är bäst att man gör samtidigt som man har kontakt med socialtjänsten.

När tillämpas LVU?

LVU tillämpas när ett barn eller en ung person under 18 år lever under förhållanden som kan skada deras hälsa och utveckling. Detta kan inkludera allvarlig brist på omsorg, missbruk, kriminalitet eller andra destruktiva beteenden. Lagen syftar till att säkerställa ett skydd för unga som inte kan få den hjälp och det stöd de behöver på frivillig väg.

Vårt stöd och vår expertis

På Molenda erbjuder vi professionellt stöd och rådgivning kring LVU. Vår expertis omfattar allt från rådgivning till representation i rättsprocesser. Vi strävar efter att ge dig och din familj det stöd och den vägledning ni behöver för att navigera genom denna komplexa process, med målet att uppnå den bästa möjliga lösningen för den unga personen.

Processen steg för steg

  • Initial bedömning: Bedömning om LVU kan vara aktuellt baserat på barnets eller den unges situation.
  • Utredning: Socialtjänsten utför en utredning för att samla in information och bedöma barnets behov.
  • Ansökan till förvaltningsrätten: Om vård enligt LVU bedöms nödvändig, ansöker socialtjänsten hos förvaltningsrätten.
  • Domstolsprocess: Förvaltningsrätten prövar ärendet, där båda parter får framföra sina argument.
  • Beslut: Förvaltningsrätten fattar beslut om vård enligt LVU.
  • Verkställighet: Om beslutet går igenom, inleds den beslutade vården.
  • Uppföljning och utvärdering: Socialtjänsten följer upp vården och utvärderar behovet av fortsatt insats.

Vanliga frågor med svar

Vad krävs för att LVU ska tillämpas på mitt barn?

LVU kan tillämpas när ett barns hälsa eller utveckling är i fara pga. hemförhållanden, missbruk, eller destruktivt beteende, och när frivilliga insatser inte räcker.

Hur går utredningsprocessen till?

Socialtjänsten genomför en utredning för att samla information om barnets situation och behov för att bedöma om LVU är nödvändigt.

Kan jag som förälder eller vårdnadshavare påverka beslutet om LVU?

Ja, föräldrars synpunkter och samarbete är viktiga i processen, men slutgiltigt beslut fattas av förvaltningsrätten baserat på barnets bästa.

Vilken typ av stöd och vård kan mitt barn få under LVU?

Vården anpassas individuellt och kan inkludera placering utanför hemmet, stödinsatser för familjen, och psykosocial behandling.

Hur kan jag som förälder vara delaktig i mitt barns vårdplan?

Föräldrar uppmuntras att vara delaktiga i planering och genomförande av vårdinsatser, samt att ha regelbunden kontakt med socialtjänsten.

Vad händer om jag inte håller med om beslutet om LVU?

Beslut om LVU kan överklagas till högre rättsinstanser. Det är viktigt att snabbt söka juridisk rådgivning för att förstå sina rättigheter.

Hur lång tid tar en LVU-process vanligtvis?

Tiden kan variera beroende på ärendets komplexitet och utredningens omfattning, men lagen betonar vikten av skyndsam handläggning.