Publicerad Jun 21, 2023

Gemensam eller ensam vårdnad

I Sverige har de flesta gemensam vårdnad om sitt barn, det menas att båda föräldrarna harrätt till insyn kring barnet (från myndigheter) och även mandat att ta beslut rörande barnet(skolgång, eventuella utredningar, ansökan om pass samt övriga beslut rörande barnet). Föratt en gemensam vårdnad ska fungera förutsätter det att föräldrarna har en tillräckligt godsamarbetsförmåga att gemensamt kunna enas i beslut rörande barnet.

Oftast är det samarbetet som avgör om det är förenligt med barnets bästa att föräldrar hargemensam vårdnad om barnet eller om det bästa för barnet är att en får ensam vårdnad. Detär viktigt att skilja mellan en oförmåga och ovilja till ett samarbete.

Oförmåga är omständigheter man ej kan styra över, vilket kan bero på att det finns ettmissbruk hos en förälder, att det har förekommit våld, att en förälder ej har något intresse attmedverka i olika beslut rörande barnet eller barnets vilja (ju äldre barnet är ju starkare skaderas vilja beaktas).

En ovilja bygger i huvudsak på omständigheter som man kan styra över. Att det efter enseparation/skilsmässa finns oenigheter mellan föräldrarna är naturligt och vanligt, dockprövar domstolen endast vad som är förenligt med barnets bästa och inte föräldrarnas. Om man vill få till en ändring i ens nuvarande vårdnadsform (gemensam vårdnad ellerensam vårdnad) krävs det oftast att man måste gå till domstol och ansöka om det man anserär bäst för ens barn.

Om man har eller erhåller ensam vårdnad innebär det att man inte behöver ha den andraförälderns godkännande vid eventuella beslut, man har då själv mandat att fatta beslut.Konsekvensen blir även att den andra förälder (icke vårdnadshavare) ej utanvårdnadshavarens godkännande får ta del av information rörande barnet (från myndigheter).Kraven är högt ställda i Sverige för att domstolen ska ändra i den nuvarande vårdnadsformen(gemensam eller ensam).

Det är även viktigt att vara införstådd med att domstolen endast tar tillvara barnets intresseoch bästa, föräldrar har ingen juridisk rätt när det kommer till frågan om vad som är bäst förbarnet.

Det är naturligt att vid en separation/skilsmässa uppstår det konflikter mellan föräldrarna,oftast kan man själva lösa dessa situationer, dock om situationen är så att det inte går kan dethjälpa att anlita ett ombud som bistår med hjälp till en lösning innan man överväger att gåtill domstol.

Advokatfirman har hjälpt många att undvika en tvist i domstol (vårdnadstvist) genom attkontakt sker mellan föräldrarna via ombud.