Publicerad Jun 21, 2023

Hur går en vårdnadstvist till i domstol

Hur går processen till

Om man befinner sig i en situation som upplevs ohållbar med anledning av en stundande, pågående eller avslutad separation och där det finns barn med i bilden är det viktigt att veta hur en process i domstolen går till, detta då det är domstolen som kan avgöra frågor rörande barnen där föräldrarna ej är överens.

Inledningsvis är det viktigt att vara medveten om att det inte krävs att man anlitar ett ombud, dock bör detta ske om man överväger att vidta rättsliga åtgärder. En vårdnadstvist kan många gånger pågå under en längre period och utöver att det är tidskrävande är det ofta väldigt känsligt vilket därmed underlättar om man överlåter handläggning till någon med god erfarenhet av dessa tvister och som även kan ge råd och vägledning innan men även under samt efter en process.

Gör detta först

Det första man ska göra om man söker ett ombud är att finna ett ombud man får ett förtroende för, då dessa tvister ofta är väldigt integritetskänsliga och rör det viktigaste i ens liv, ens barn. Efter det att man undersökt om möjligheterna finns att nå en utomrättslig lösning och detta ej för stunden går att nå är nästa steg att väcka talan vid den tingsrätten barnet/barnen tillhör.

För att kunna vända sig till domstol med det man anser är bäst för ens barn, behöver man få ett intyg från familjerätten (den kommun barnet tillhör) om att man haft ett informationssamtal, vilket efter det att man ansökt ska ske inom 4 veckor. Det skadar därmed inte att oavsett om man avser gå till domstol eller inte att man ansöker om ett informationssamtal, eftersom dessa tvister brukar ta tid (se nedan).

Från dess att man väckt talan brukar handläggningstiden ligga på ca 6-8 veckor innan tingsrätten kan hålla den första förhandlingen som kallas muntlig förberedelse. Det kan även utifrån olika omständigheter men även arbetsbelastningen hos aktuell tingsrätt dröja ytterligare innan förhandlingen kan hållas.

I dessa tvister är det inte heller ovanligt att man har fler än en muntlig förberedelse, då dessa har som huvudsyfte att få föräldrarna att finna temporära men även slutliga lösningar i det man inte är överens om. Dessa förhandlingar har även syftet att planera målets fortsatta gång.

Alternativa processer

Under en pågående process kan man använda sig av olika verktyg (hjälpmedel) för att sträva efter en lösning mellan parterna, då det är allmänt känt att frivilliga lösningar ofta är det mest gynnsamma för barnet/barnen i framtiden. De olika verktyg som man kan använda sig av är samarbetssamtal (hos familjerätten), förordna om medlare, inhämta en vårdnads-, boende- samt umgängesutredning hos ansvarig familjerätt, vissa domstolar använder sig även av en form som kallas projekt konflikt & försoning.

Om man fortfarande inte kunnat nå en lösning är en huvudförhandling den sista hållplatsen och därefter prövar domstolen vad som ska anses vara förenligt med barnets bästa. Det är även viktigt att vara medveten om att påståenden utan belägg sällan kan ligga till grund för domstolens prövning och det är den som påstår något som har skyldighet att kunna bevisa detta till domstolen. Varför ett stort värde och vikt läggs på att försöka nå en frivillig överenskommelse är då dessa tvister kan påbörjas flera gånger under ett barns uppväxt och det finns inget direkt hinder från att väcka talan på nytt så länge barnet är under 18 år.

Om domstolen tvingas pröva frågan ökar oftast risken för framtida processer som ofta är skadlig för barnets utveckling. Finns det dock inget alternativ är det direkta rådet att man tar kontakt med oss och stämmer av för att därefter ta ställning till vilken väg som är den bästa att gå. Advokatfirman strävar alltid efter att finna en så snabb och smidig lösning som det finns möjligheter till, går det att undvika en process i domstol är detta alltid målet i början av ärendet.