Publicerad Nov 15, 2023

Skilsmässa/separation

I samband med att ett äktenskap eller en relation avslutas och det finns gemensamma barnmed i bilden uppstår oftast frågor vad som kommer hända.

I de flesta fall löser föräldrarna detta själva, utan hjälp av utomstående, men ibland går intelösningen att nås utan hjälp. Om man inte kan lösa frågorna på egen hand ska man i förstahand vända sig till den kommun barnen tillhör (folkbokförda) där det finns enheter sombistår föräldrar med hjälp, bl.a. via familjerätten.

Det man ska beakta är att familjerätten endast kan agera som medlare och även bistå medhjälp i olika frågor, men kan inte gå emot en förälders vilja. Skulle familjerätten inte kunnabistå med en lösning och situationen är ohållbar, är sista utvägen att vända sig till domstolen.

I samband med att man vill få till en förändring rörande barnen och domstolen är det sistaalternativet, får man först ta ställning och avgöra om man behöver anlita ett juridiskt ombudför att få hjälp av föra ens talan. Det finns inget krav om att man måste ha ett ombud ochdärmed kan man alltid föra sin egen talan, det avråds dock, detta då det ofta är tidskrävandesamt saknar de flesta kunskapen som krävs för att driva ärendet. Det är även av stor vikt attman har ett ombud som kan ske saker från samtliga perspektiv (ens egen talan/inställning),den andra förälderns (motpart) men främst utifrån domstolens perspektiv. Med denmångåriga erfarenhet advokatfirman besitter får Du som klient direkta svar rörande hur Dinamöjligheter ser ut utifrån domstolens perspektiv, detta för att även undvika att envårdnadstvist uppstår där möjligheterna till framgång är väldigt små.

Det finns oftast möjligheter att söka ekonomisk hjälp via ens hemförsäkring (rättsskydd) ellervia staten (rättshjälp), om man har möjlighet att få ekonomisk hjälp kan advokatfirman vidförsta mötet avgöra samt är det vi som ansöker och löser denna del.

Det som dock är viktigt att beakta är att i svensk rätt har endast barnen rättigheter, föräldraroch anhöriga saknar en rättighet i denna fråga. Det menas att bara för att en förälder anservad som är bäst för barnet/barnen, innebär inte det att domstolen delar detta. Kraven är högt satta i svensk domstol att få igenom stora förändringar rörande barnen. Stora förändringar ärfrämst vårdnadsfrågan samt boendet medan mindre förändringar såsom ett regleratumgänge är ofta möjligheterna goda att kunna få igenom, detta även om den andra förälderninte delar ens syn.

För att avgöra ens möjligheter att få till en förändring rörande barnet/barnen,rekommenderas det att man tar kontakt med advokatfirman och stämmer av situationensamt bakgrunden, detta är en förutsättning för att kunna avgöra hur möjligheterna ser ut attfå igenom det man anser är bäst för barnet/barnen. Föräldrar i tvist tenderar ha en väldigtskild syn på vad som är bäst för de gemensamma barnet/barnen.

Huvudregeln är att det är förenligt med ett barns bästa att ha två delaktiga föräldrar ochdärmed är en gemensam vårdnad vad domstolen i huvudsak anser vara det bästa. Det finnsdock omständigheter som gör att det inte alltid är bäst för barnet att huvudregeln följs,domstolen kräver dock att den som påstår något, även kan styrka detta, annars utgör detendast ett partspåstående som sällan är tillräckligt.

Slutligen är det av vikt att i den mån det går, att man undviker inleda en tvist vid domstol,detta då barnet/barnen slipper dras med föräldrar som befinner sig i konflikter, vilket i deflesta fall endast är skadligt för barnet/barnen och dess framtida utveckling.