Publicerad Jun 12, 2023

Vi ska skilja oss/separera och hur gör vi med vår bostad och andra tillgångar

I samband med att man tar beslutet att separera uppstår i de flesta fall en del frågor som måste lösas bl.a. hur man ska göra med bodelning av de ekonomiska mellanhavanden som kan finnas, detta berör främst gemensam bostad samt bohag.

I ett samboförhållande är det bostad och bohag som ska regleras och det rör endast det som införskaffats gemensamt. I äktenskap kan bodelningen beröra betydligt mer än endast bostad och bohag.

Samtliga som funderar på att ingå i ett samboförhållande eller ett äktenskap bör starkt överväga att upprätta ett samboavtal/äktenskapsförord då detta är det bästa sättet man kan undvika framtida problem med anledning av en separation/skilsmässa. Man ska se ett samboavtal men främst ett äktenskapsförord som en försäkring, en försäkring man inte vill behöva använda sig av men vid det fall det behövs kan vara livsavgörande. Advokatfirman upprättar avtal som dessa.

Man kan upprätta detta avtal själva om man har kunskap om vad som ska finnas med men för att vara på den säkra sidan bör man anlita ett gemensamt ombud (om man är helt överens) alternativt varsitt ombud. Det är av största vikt att ett äktenskapsförord upprättas då annars kan det få förödande ekonomiska konsekvenser som med ett äktenskapsförord hade kunnat undvikas.

Är separationen ett faktum och man samtidigt har en gemensam bostad finns det två alternativ hur man löser denna fråga, lösa ut ena parten eller sälja och fördela eventuell vinst.

Utifrån att det rör sig om en bostadsrätt kan antingen ena parten lösa ut den andra och därmed stå som ensam ägare dock förutsätter detta att man övertar samtliga ekonomiska förbindelser till bostaden såsom bolån m.m. Om man är överens om detta får den som bor kvar rätt att förbehålla sig en latent skatteskuld (på eventuell vinst) samt kostnader kopplade till framtida försäljning (mäklararvode). Därefter måste även banken godkänna att endast en står kvar som låntagare (om lån till bostaden finns). Vid ett övertagande kräver oftast banken ett bodelningsavtal rörande överenskommelsen.

Om det rör sig om en hyresrätt saknar bostaden ett marknadsvärde (som vid en bostadsrätt) och då finns det ofta små möjligheter att finna en lösning om man inte är överens. Det finns inget hinder från att byta hyresrätten till två, dock brukar detta i praktiken innebära stora svårigheter att kunna genomföras. Om man inte är överens om hur man ska lösa boendet kan man fram till dess att bodelning skett ansöka om kvarsittanderätt till bostaden, vilket man får göra vid tingsrätten och där avgörs frågan utifrån vem som anses ha störst behov av bostaden fram till dess bodelning kan ske. Har man barn fästs stor vikt vid var barnet ska ha sitt huvudsakliga boende, även möjligheten till alternativ bostad beaktas.

Vid bodelningen av en hyresrätt (övertagande) vägs samma behovsfråga in som vid kvarsittanderätten. ”

Om man inte kan enas kring ens bodelning på frivillig väg eller med hjälp av ombud, kan man ansöka om en bodelningsförrättare vid den tingsrätt man tillhör. En bodelningsförrättare innebär dock en solidarisk kostnad för båda parterna, detta oavsett om det endast är en av parterna som vill ansöka om en bodelningsförrättare.