Publicerad Jun 08, 2023

Umgängesrätt med barn

I de flesta fall kan föräldrar lösa hur barnets relation med bägge sina föräldrar ska se ut efter en separation, dock uppstår det ibland situationer där man inte utan hjälp kan lösa denna fråga. Omständigheter som beaktas och där vikt fästs är bl.a. barnets ålder, barnets relation till föräldern, boendesituationen för föräldern samt om det eventuellt föreligger brist i omsorgen hos föräldern.

Huvudregeln i Sverige är att ett barn har ett behov av en nära och god relation till båda sina föräldrar och endast i undantagsfall kan det anses vara förenligt med ett barns bästa att inte ha någon relation till ena föräldern.

Kan man som förälder inte nå en lösning kan den föräldern som nekas att få träffa sitt barn vidta rättsliga åtgärder, vilket enklast sker med hjälp av ett ombud. Det är viktigt att beakta att man inte kan tvinga en förälder att träffa sitt barn och att vända sig till domstolen endast är aktuellt vid det fall man nekas rätt till att ha ett umgänge (umgängesrätt) eller om man inte är överens om hur umgänget ska se ut. Umgänge med barn rör både hur det löpnade umgänget ska se ut samt om det ska vara ett särreglerat umgänge under högtider och lov(sommar, jul samt skollov).

Som ovan beskrevs så fäster domstolen vikt vid olika omständigheter och beroende på om barnet kanske inte träffat ena föräldern på länge eller att det varit ett längre uppehåll måste den föräldern som önskar ett umgänge vara medveten om att det ofta tar tid och att man måste ha tålamod och ta det steg för steg.

Det mest begränsade umgänge ett barn kan ha med en förälder är med hjälp av umgängesstöd, detta kan ske på frivillig väg alternativt att domstolen fattar ett beslut. Umgängesstödets syfte är att se till att barnet är tryggt i den inledande kontakten med umgängesföräldern, det är dock inget skydd från missbruk eller om en hotbild föreligger, om så är fallet kan en bedömning göras att för tillfället är inget umgänge aktuellt.

Om en relation redan finns och umgängesstöd ej är aktuellt är det istället en fråga om hur omfattande ett umgänge mellan barnet och umgängesföräldern ska se ut och här kan det vara allt ifrån ett begränsat dagtidsumgänge till nästan ett växelvist boende.

Är man en förälder som upplever att man inte får träffa sitt barn eller att umgänget är begränsat bör man ta kontakt med oss då oftast är tiden en viktig omständighet och avvaktar man med att vidta rättsliga åtgärder kan detta bli en omständighet som beaktas vid en eventuell tvist i domstol.